Čím jsme spolek a ne poskytovatel internetu?

My jsme s nejlepším vědomím a svědomím přesvědčeni, že jsme spolek, ale Finanční správa tvrdí, že se za spolek pouze maskujeme, abychom nemuseli platit daně. Zde uvádíme několik zásadních bodů, které cítíme jako hlavní odlišnost od podnikajících subjektů.

 • síť se rozšiřuje a její části zanikají podle aktuálních možností a zájmů tzv. Správců oblastí, kteří se dobrovolně a ve vlastním volném čase o místní část sítě (tzv. Oblast) starají. Motivací pro rozvoj sítě (od začátku do současnosti) byl zájem dobrovolníků se zapojit, něco se naučit a naopak věnovat své zkušenosti spolku. V rámci rozvoje se nehodnotí ekonomická přínosnost dané investice – ani suma členských příspěvků ve 100% výši za období životnosti použitých technologií nedosahuje v řadě oblastí výši pořizovacích a provozních nákladů,
 • řádní členové platí Členský příspěvek ve výši 290 Kč/měsíc, nezávisle na tom, jaká je kvalita jejich připojení k síti hkfree a nezávisle na tom, na kolika bodech jsou připojeni. Platí tedy za člena, nikoliv za přípojné místo,
 • připojení k síti není nijak garantováno, neexistuje žádná možnost reklamace služby a členské příspěvky se nevrací,
 • každému je umožněno se stát členem a přiložit ruku k dílu, spolek aktivně nevyhledává nové členy, nanejvýše informuje, že v určité oblasti je připojení k síti hkfree dostupné,
 • Správci oblastí ani členové Výkonného výboru nejsou za svoji práci pro spolek nijak odměňováni, se dvěmi výjimkami:
  – přibližně polovina správců využívá tzv. programu hkfreePlus, kdy výměnou za “svědomitou” práci pro spolek (mají svoji oblast v pořádku, zařízení splňují telekomunikační normy, pravidelně hlasují v interních systémech, aktivně se zapojují do chodu) obdrží jednou ročně částku 15.000,- Kč, která slouží k paušálnímu pokrytí přímých nákladů Správců (nářadí, notebook, …),
  – někteří členové (cca 15) stejnou formou dostávají další „odměnu“ ve výši 5 – 10tis. Kč / rok, jedná se o ty, kterým v souvislosti se spolkem vznikají vyšší náklady (cestovné, drobný spotřební materiál, …).
 • spolek nemá žádné majitele a přebytek příjmů nad nutnými výdaji zůstává spolku (šetří se na vybudování technicky zaměřeného komunitního centra v Hradci Králové) či se investuje do rozvoje sítě, spolek vede pětičlenný Výkonný výbor, pravidelně 1x ročně na Valné hromadě volený. Od založení spolku v roce 2004 se Výkonný výbor několikrát obměnil. Nejde tedy o účelově založený spolek konkrétními majiteli,
 • členové Výkonného výboru nikdy nebyli a nejsou zaměstnanci spolku, mají každý své civilní zaměstnání a ze spolku jim neplynou žádné odměny s výjimkou výše uvedených částek sloužících k pokrytí přímých nákladů.

Comments are closed.