Pravidla sítě

1. ÚVOD
Každý, kdo se stane členem sdružení a platí pravidelné členské měsíční příspěvky může využívat síť HKfree za následujících podmínek.

2. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1. „Uživatel“ je jak řádný, tak primární člen sdružení pokud používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě HKfree. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného počítače.
2.2. „Správcem oblasti“ se stává ten člen, který se stará o připojení dané správní oblasti k ostatním správním oblastem HKfree a propojení uživatelů v této správní oblasti.

3. IDENTIFIKACE UŽIVATELE
3.1.V rámci počítačové sítě vystupuje člen sdružení pod svým pravým jménem nebo pod unikátním identifikátorem (nickname), které uvede ve svých registračních údajích.
3.2. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného člena sdružení.
3.3. Člen sdružení se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s orgány sdružení používat svůj unikátní identifikátor nebo své pravé jméno.

4. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE
4.1. O způsobu připojení uživatele do sítě HKfree rozhoduje správce oblasti.
4.2. Uživatel sítě zodpovídá za to, že zařízení vysílá povolenými výkony a nepřesahuje limity stanovené ČTÚ.
4.3. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel vlastními silami na základě pokynů správce oblasti nebo s jeho pomocí.
4.4. Před připojením oznámí uživatel správci oblasti číslo své síťové karty (MAC) a další požadované informace. Správce oblasti umožní uživatelům používat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server) – pokud je k dispozici. Pokud není, tak nějakou IP adresu uživateli přidělí. Je zakázáno používat jinou IP adresu než jaká byla uživateli přidělena. V případě změny síťové karty je uživatel povinen nahlásit správci oblasti její nové číslo (MAC).
4.4.1 Mezi povinnosti správce oblasti patří: a) přijímání nových členů sdružení a vedení evidence členů ve své správní oblasti b) komunikace s připojenými členy v oblasti c) komunikace s Výkonným výborem d) odpovědnost za používání softwarového vybavení na zařízeních patřících sdružení, jež tento správce spravuje e) správce nesmí vědomě umožnit neoprávněný přístup do sítě HKFREE
4.4.2. Pokud správce zanedbá své povinnosti, může mu být rozhodnutím Výkonného výboru odebrán statut čestného člena, pokud jej má.
4.5. Pokud chce uživatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak učinit pouze po dohodě se správcem oblasti.
4.6. Uživatel je povinen způsob připojení se správcem předem konzultovat. Z důvodu minimalizace zatížení bezdrátové sítě není doporučeno připojovat uživatele z jednoho domu více bezdrátovými zařízeními. Uživatelé v takovýchto případech vytvoří LAN, kterou připojí do bezdrátové sítě pomocí maximálně jednoho bezdrátového zařízení a antény. Stejné pravidlo platí i pro sousedící domy.

5. POVINNOSTI UŽIVATELE
5.1. Uživatel pracuje v síti HKfree tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků sítě.
5.2. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do sítě či aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě, přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad některým zařízením než jaké má přiděleny. Toto se týká i klientských stanic. Jestliže uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci oblasti.
5.3. Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.
5.4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v přetěžování sítě i přes opakovaná upozornění správce oblasti, bude mu dostupnými technickými prostředky omezena přístupová rychlost do sítě HKfree správcem oblasti.
5.4.1. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem hackovat zařízení v síti HKfree. Pokud toto uživatel poruší, může mu správce oblasti ihned odebrat připojení k síti HKfree.
5.5. Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních členů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit společně se správcem oblasti. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o pomoc správce oblasti.
5.6. Uživatel může používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, např. musí zajistit, aby byla služba ping u všech zařízení dostupná z celé sítě.
5.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech uživatele nese příslušný uživatel sám.
5.8. Správce oblasti není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení uživatelova zařízení nebo počítače.
5.9. Je zakázáno používat počítačovou síť HKfree k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se platnými zákony ČR. Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanými elektronickými dopisy (spamem).
5.10. Je zakázáno šířit po sítí HKfree viry. Pokud toto uživatel nesplňuje, může mu správce oblasti až do nápravy odebrat přístup do sítě HKfree.
5.11. Uživatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při propojení se sousedy pomocí LAN v rámci jednoho domu nebo sousedících domů (za účelem naplnění bodu 4.x, viz výše).

6. PRÁVA UŽIVATELE
6.1. Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě HKfree, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u svého správce oblasti.
6.2. Každý uživatel má právo požádat o přidělení vlastní e-mailové schránky dle typu svého členství.
6.3. Uživatel má právo (podle typu svého členství) časově neomezeného přístupu ke službám sítě hkfree. Toto právo je podmíněno průběžným dodržováním všech povinností uživatele a člena sdružení a dále tím, že trasa k přístupovému bodu sítě hkfree je v řádném provozním stavu.

7. PRÁVA UŽIVATELE NA PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM HKFREE PODLE TYPU ČLENSTVÍ
7.1. Člen primární
7.1.1. Člen primární má přístup ke všem službám sítě HKfree kromě přístupu na hlavní počítač.
7.1.2. Člen primární má právo požádat o přidělení emailové schránky. Tato ale bude fungovat pouze uvnitř HKfree a nikoliv i do jiných sítí. Tzn. maily poslané do internetu se neodešlou.
7.2. Člen řádný
7.2.1. Řádný člen má přístup na hlavní počítač v síti, který poskytuje další rozšířené služby. Hlavní počítač je majetkem sdružení a jeho provoz a údržba je financována z členských příspěvků. Hlavní počítač musí být v provozu alespoň jeden; může jich být i více. V případě více hlavních počítačů má řádný člen přístup na všechny.
7.2.2. Řádný člen má právo na přidělení emailové schránky pod doménou hkfree.org.

8. ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ
Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická domluva, osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber či jakýkoliv jiný komunikační kanál.

9. HLÁŠENÍ PORUCH
9.1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti HKfree, ohlašuje uživatel správci oblasti. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, případně se pokusit podle pokynů správce oblasti vlasními silami závadu odstranit.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pravidla HKfree nabývají účinnosti dnem jeho zveřejnění.

Komentáře nejsou povoleny.