Stanovy

Stanovy hkfree.org z.s.

I. Základní ustanovení

1. Název Zapsaného spolku:  hkfree.org z.s., dále jen „Zapsaný spolek“

2. Sídlo: Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 500 03

II. Právní postavení Zapsaného spolku

1. Zapsaný spolek je dobrovolný, nezávislý a neziskový.

2. Zapsaný spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III. Poslání a cíle Zapsaného spolku

1. Základním cílem hkfree.org z.s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

2. Zapsaný spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

a) výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,

b) vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,

c) rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,

d) poskytování poradenské a konzultační služby členům,

e) expertní a publikační činnost,

f) získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování Zapsaného spolku a jeho projektů,

g) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle,

h) podpora vzdělávání, kultury, sportu a sociální soudržnosti.

IV. Členství

1. Členství v Zapsaném spolku rozlišujeme ve trojí úrovni: primární, řádné a čestné.

2. Primárním a řádným členem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba za účelem připojení a tvorby sítě.

a) Primární člen má právo do sítě hkfree.org připojit libovolné množství vlastních zařízení (počítačů). Technické detaily připojení dohodne se správcem příslušné oblasti. Připojením do sítě má právo síť používat; musí přitom dodržet „Pravidla sítě hkfree.org“.

b) Řádný člen má stejná práva a povinnosti jako člen primární, kromě toho ale získá navíc přístup na hlavní počítač v síti, který poskytuje další rozšířené služby. Hlavní počítač je majetkem Zapsaného spolku a jeho provoz a údržba je financována z členských příspěvků. Hlavní počítač musí být v provozu alespoň jeden; může jich být i více. V případě více hlavních počítačů má řádný člen přístup na všechny.

c) Rozdíl mezi primárním a řádným členem tedy spočívá pouze v možnosti využít hlavní počítač. Výše členských příspěvků primárních a řádných členů může být Výkonným výborem stanovena v různé výši.

3. O přijetí za člena Zapsaného spolku rozhoduje správce příslušné oblasti, toto členství vzniká dnem přijetí za člena a zápisem do evidence členů Zapsaného spolku v příslušné oblasti.

4. Dokladem o členství je potvrzení vydané Správcem oblasti.

5. Při přijetí nový člen potvrzuje svůj souhlas se “Stanovami  hkfree.org z.s.” a s “Pravidly sítě hkfree.org” zasláním prvního členského příspěvku na účet Zapsaného spolku nebo podpisem evidenčního dokumentu.

6. Členství zaniká:

a) vystoupením člena – písemným oznámením,

b) úmrtím člena,

c) zánikem Zapsaného spolku,

d) vyloučením ze Zapsaného spolku rozhodnutím Valné hromady,

e) vyloučením ze Zapsaného spolku rozhodnutím Správce oblasti, ke které je připojen.

7. Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na vrácení členských příspěvků.

8. Čestné členství se uděluje rozhodnutím Výkonného výboru a může být uděleno pouze členovi řádnému či primárnímu.

9. Čestné členství zaniká rozhodnutím Výkonného výboru.

V. Práva a povinnosti členů

1. Práva členů

Člen má právo:

a) Podílet se na činnosti Zapsaného spolku.

b) Být volen do orgánů Zapsaného spolku po dosažení 18 let věku.

c) Volit členy Výkonného výboru.

d) Obracet se na orgány Zapsaného spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

e) Vyžádat si informace ohledně hospodaření, které musí být poskytnuty Výkonným výborem do 14 dnů od doručení písemné žádosti na adresu sídla Zapsaného spolku.

2. Povinnosti členů

Povinností člena je:

a) Dodržovat stanovy Zapsaného spolku.

b) Hájit dobré jméno Zapsaného spolku.

c) Sledovat dění v Zapsaném spolku.

d) Podílet se na financování cílů Zapsaného spolku formou členských příspěvků, jejichž výši stanoví vždy usnesení Výkonného výboru, ve lhůtě stanovené Výkonným výborem – toto se netýká členů čestných.

e) Svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je v Zapsaném spolku pověřen.

f) Dokončit vždy práci nebo činnost, kterou na sebe převzal, bez zbytečného odkladu.

g) Dodržovat „Pravidla sítě hkfree.org“, která budou stanovena Výkonným výborem.

h) V případě instalace zařízení (antén, kabelů ap.) mít povolení od majitele či správce objektu, kde bude zařízení umístěno. Za toto nese plnou odpovědnost pouze člen Zapsaného spolku, nikoli celý Zapsaný spolek.

VI. Orgány Zapsaného spolku

1. Orgány Zapsaného spolku jsou:

Valná hromada

Výkonný výbor

Správci oblastí

2. Valná hromada

2.1. Valná hromada je základním a nejvyšším orgánem Zapsaného spolku a schází se minimálně jednou v kalendářním roce. Tvoří ji všichni členové.

2.2. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor Zapsaného spolku nejméně jednou ročně, nebo když o to požádá alespoň polovina členů Zapsaného spolku nebo dvoutřetinová většina Správců oblastí.

2.3. Pozvánka na Valnou hromadu musí být odeslána Výkonným výborem členu Zapsaného spolku e-mailem nejpozději 14 dní před plánovaným termínem Valné hromady a zároveň na příslušný news server.

2.4. Valná hromada zejména

a) rozhoduje o změnách stanov Zapsaného spolku, ovšem pouze při zachování ustanovení II a III.

b) dodatečně schvaluje rozhodnutí Výkonného výboru Zapsaného spolku

c) schvaluje Výroční zprávu, zprávu o hospodaření, rozpočet Zapsaného spolku a úkoly Zapsaného spolku pro příslušné období

d) volí na příslušné období členy Výkonného výboru

e) rozhoduje o zrušení Zapsaného spolku.

2.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Tato podmínka odpadá po půlhodinové čekací době, kdy je Valná hromada usnášeníschopná těmi členy, kteří jsou přítomni.

2.6. Při hlasování rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů (ve smyslu bodu 2.5. ).

2.7. Při hlasování o změně stanov Zapsaného spolku nebo o zrušení Zapsaného spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň toto musí schválit tříčtvrtinovou většinou i správci oblastí.

2.8. Valná hromada se koná vždy ve městě Hradec Králové.

2.9. Na Valné hromadě lze hlasovat pouze za osobní účasti člena. Zastoupení člena při hlasování je zakázáno.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Zapsaného spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě a řídí činnost Zapsaného spolku mezi zasedáními Valné hromady.

3.2.Výkonný výbor má nejméně tři členy, počet jeho členů je však vždy lichý.

3.3. Funkční období Výkonného výboru začíná dnem zvolení člena Zapsaného spolku do funkce člena výboru a končí zvolením nového Výkonného výboru.

3.4. Výkonný výbor svolává předseda Zapsaného spolku, v jeho nepřítomnosti jednatel, oznámením ostatním členům Výkonného výboru na jejich email.

3.5. Výkonný výbor zejména

a) volí ze svých členů předsedu, jednatele a pokladníka Zapsaného spolku

b) koordinuje činnost Zapsaného spolku a jeho hospodaření

c) stanovuje výši členských příspěvků pro členství primární i řádné

d) svolává Valnou hromadu, zpracovává podklady pro rozhodování Valné hromady

e) nakládá finančními i jinými prostředky Zapsaného spolku na základě rozpočtu schváleného poslední Valnou hromadou.

3.6.

a) Za Zapsaný spolek je oprávněn jednat předseda, jednatel nebo jiný člen Zapsaného spolku, kterého k jednání deleguje Výkonný výbor.

b) Jednání za Zapsaný spolek může probíhat pouze ve dvojici ( tzn. předseda a jednatel, předseda a pověřený člen, jednatel a pověřený člen), jinak je neplatné .

3.7. Rozhodnutí Výkonného výboru musí být uveřejněna na takovém místě, aby byla všem členům dostupná.

3.8. Rozhodnutí Výkonného výboru podléhají kontrole správcům oblastí, kteří mohou iniciovat (požadovat) dodatečné schválení dvoutřetinovou většinou Správců oblastí. Pro proces dodatečného schválení stačí, aby dodatečné schválení iniciovalo pět Správců oblastí. Toto rozhodnutí do té doby není možno považovat za platné a závazné.

3.9. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna dvoutřetinová většina jeho členů a rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech jeho členů.

4. Správce oblasti

4.1. Správce oblasti je kontrolním orgánem ve vztahu k Výkonnému výboru Zapsaného spolku a výkonným orgánem ve vztahu k těm členům, kteří jsou připojeni v této oblasti, kterým je odpovědný.

4.2. Správcem oblasti se stává ten člen, který se stará o připojení dané správní oblasti k ostatním správním oblastem Zapsaného spolku a propojení uživatelů v této správní oblasti a získá souhlas nadpoloviční většiny stávajících správců.

4.3. Kontrolu vůči Výkonnému výboru Zapsaného spolku provádí po každém rozhodnutí Výkonného výboru. Je povinen prozkoumat každé rozhodnutí Výkonného výboru.

4.4. Správce oblasti dále :

a) přijímá nové členy Zapsaného spolku a vede evidenci členů ve své správní oblasti

b) dbá na dodržení podmínek platných generálních licencí ČTÚ při provozování radiových zařízení.

c) informuje všechny členy v dané oblasti o rozhodnutích Výkonného výboru, o změnách v síti, které se jich týkají a o dalších věcech, které stanoví usnesení Valné hromady.

d) má k dispozici informace o vysílacích výkonech jednotlivých rádiových zařízení a tyto informace má také v papírové formě v místě provozování zařízení.

4.5. Funkce Správce oblasti zaniká:

a) odstoupením Správce oblasti

b) zánikem správní oblasti

c) odvoláním ostatními správci, je nutný souhlas nadpoloviční většiny Správců oblastí

4.6. Odstoupí-li Správce oblasti, musí svou funkci předat jinému členovi. Neučiní-li tak, Výkonný výbor jmenuje nového Správce oblasti, rozhodne o sloučení s jinou oblastí, nebo o zrušení oblasti.

4.7. Správce oblasti řeší financování společné síťové infrastruktury dohodou se členy příslušné oblasti a/nebo s Výkonným výborem.

4.8. Správce oblasti není zodpovědný za chování ostatních členů v oblasti. Chováním členů se zde rozumí zejména dodržování „Stanov hkfree.org z.s.“ a „Pravidel sítě hkfree.org“.

VII. Správní oblasti

1. Nová správní oblast se zřizuje na základě souhlasu nadpoloviční většiny ostatních správců oblastí.

2. Zánik správní oblasti může nastat hlasováním ostatních správců oblastí – k zániku je třeba nadpoloviční většiny všech správců oblastí.

3. Správní oblastí (dále i dříve jen „oblast“) se rozumí topologicky ucelená část sítě hkfree.org. Členové Zapsaného spolku, připojení do sítě v této oblasti, jsou členy této oblasti. Oblast může, ale nemusí být propojená s ostatními oblastmi (může tvořit „ostrov“).

4. Oblast má právě jednoho Správce oblasti.

VIII. Zásady hospodaření

1. Zapsaný spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, jehož zdroji jsou zejména členské příspěvky, dary, odkazy, granty, příspěvky fyzických a právnických osob.

2. Za hospodaření Zapsaného spolku odpovídá Výkonný výbor, který předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

4. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného na financování dalšího rozvoje Zapsaného spolku.

5. Finanční prostředky jsou uloženy u finančního ústavu a může s nimi nakládat pokladník na základě zmocnění Výkonným výborem Zapsaného spolku v souladu se stanovami. Podpisovým právem disponují členové Výkonného výboru, a to vždy ve dvojici. O hospodaření a finančních operacích vede evidenci pokladník v souladu s obecně závaznými předpisy.

6. Majetek Zapsaného spolku může být užíván pouze k plnění cílů Zapsaného spolku.

7. Převod nebo poskytnutí infrastruktury vybudované z prostředků Zapsaného spolku, která měla pořizovací cenu v době nákupu vyšší než 100.000,- Kč, jinému subjektu musí být schválen dvoutřetinovou většinou Správců oblastí.

8. Pro schválení výdajů na jednu akci, včetně akcí rozdělených do více etap, které v součtu přesáhnou 300.000 Kč, je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny Správců oblastí.

IX.Komunikace a hlasování

1. Pro účely komunikace se zřizuje:

a) společný e-mail a news server

b) web server pro celou síť dostupný jak z vnitřní sítě, tak z internetu

c) další, pokud tak stanoví Valná hromada

2. Každé rozhodnutí musí být vyvěšeno do 3 dnů na příslušném místě dostupném všem členům Zapsaného spolku. Stejně tak každé rozhodnutí Správce oblasti musí být tímto způsobem uveřejněno.

3. Hlasování je dvojí.

a) elektronické – slouží především pro rychlé rozhodnutí či potvrzení rozhodnutí Výkonného výboru, Valné hromady či Správce oblasti.

b) za přítomnosti hlasujícího člena pro volbu do orgánů Zapsaného spolku; toto hlasování je přímé, rovné, tajné.

X. Zánik Zapsaného spolku

1. Zapsaný spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o zrušení Zapsaného spolku, sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady, kdy toto musí být schváleno tříčtvrtinovou většinou Správců oblastí, nebo v případě poklesu počtu členů pod zákonnou mez a pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

2. Pokud Zapsaný spolek zaniká bez právního nástupce, provede se jeho likvidace.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pro svou činnost vydá Zapsaný spolek:

a) Seznam správních oblastí

b) Pravidla sítě hkfree.org

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení, účinnosti dnem jejich zveřejnění ve spolkovém rejstříku.

Komentáře nejsou povoleny.